Algemene Voorwaarden OAKA

Algemene voorwaarden

Met behulp van de Website wil Oven Aan, Kom Eraan de mogelijkheid bieden Bestellingen door te geven van Afnemers aan Oven Aan, Kom Eraan Vestigingen en informatie bieden  over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende Oven Aan, Kom Eraan menu. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Oven Aan, Kom Eraan op de website www.ovenaan.nl gelden de volgende voorwaarden.

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

 

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, of rechtspersoon die via de Besteldienst een overeenkomst afsluit met de Oven Aan, Kom Eraan Vestiging;

 

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van de Besteldienst;

 

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

 

1.4 Besteldienst(en): de diensten van Oven Aan, Kom Eraan op de Website bestaande, onder meer, uit doorgeven van bestellingen aan Oven Aan, Kom Eraan Vestigingen, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende Oven Aan, Kom Eraan menu;

 

1.5 Bestelling: de door de Afnemer via de Website geplaatste bestelling van voedings producten en/of drinkwaren behorend tot het Oven Aan, Kom Eraan menu;

 

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de  Website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen  Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt;

 

1.7 Oven Aan, Kom Eraan Vestiging: de door u gekozen Oven Aan, Kom Eraan Vestiging van een Oven Aan, Kom Eraan Franchisenemer die de Bestelling uitvoert;

 

1.8 Oven Aan, Kom Eraan: Oven Aan, Kom Eraan VOF. gevestigd aan de Stoofstraat 15 te Den Bosch;

 

1.9 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en de Oven Aan, Kom Eraan Vestiging;

 

1.10 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, de Afnemer toegang wordt verkregen tot het Account;

 

1.11 Website: de website www.ovenaan.nl

 

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de Website biedt Oven Aan, Kom Eraan Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen bij een Oven Aan, Kom Eraan Vestiging. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

 

2.2 De Afnemer plaatst de Bestelling bij de New York Vestiging die op basis van de adresgegevens van de Afnemer wordt geselecteerd of, ingeval van afhalen bij de vestiging naar keuze van de Afnemer Oven Aan, Kom Eraan heeft een beperkt bezorggebied. Indien het afleveradres valt buiten enig bezorggebied van Oven Aan, Kom Eraan Vestigingen, zal de Bestelling worden geweigerd, tenzij de Afnemer de bestelling afhaalt.

 

2.3 Voor iedere Bestelling geldt het op de Website bekend gemaakte minimale bestedingsbedrag (exclusief bezorgkosten). Bestellingen voor side orders worden alleen bezorgd in combinatie met een bestelling van een pizza en/of pasta.

 

2.3 Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Besteltijden zijn gelijk aan de openingstijden van de vestigingen. De gebruikelijke openingstijden van de Vestigingen staan vermeld op de Website.  Oven Aan, Kom Eraan staat niet in voor de juistheid van de openingstijden van een Vestiging. Voor deze informatie alsmede Bestellingen buiten de openingstijden kan telefonisch contact worden gezocht met de Vestiging. De telefoonnummers staan op de Website.

 

2.3 Op de Website wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door de Oven Aan, Kom Eraan Vestiging in rekening te brengen bedrag vermeld,  inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW. Oven Aan, Kom Eraan is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Website

 

2.3 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door de Oven Aan, Kom Eraan Vestiging, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen

 

2.4 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Website  of contant aan de Oven Aan, Kom Eraan Vestiging bij bezorging  of afhalen;  Bij contante betaling bij bezorging dient de Afnemer er rekening mee te houden dat de bezorger maximaal €10.00 wisselgeld bij zich heeft

.

2.5 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. De Oven Aan, Kom Eraan Vestiging is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Oven Aan, Kom Eraan Vestiging de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard.  De Oven Aan, Kom Eraan Vestiging is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien de Oven Aan, Kom Eraan Vestiging de Bestelling annuleert zal Oven Aan, Kom Eraan de Afnemer hierover informeren. De eventueel door de Afnemer verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de Afnemer binnen redelijke termijn

 

3.2 Oven Aan, Kom Eraan geeft de Bestelling slechts via de Website door aan de Oven Aan, Kom Eraan Vestiging maar is geen partij bij de Overeenkomst. Oven Aan, Kom Eraan garandeert niet de deugdelijke en/of  tijdige uitvoering van de Bestelling en staat niet in voor de juiste uitvoering van de Overeenkomt. Oven Aan, Kom Eraan sluit hiervoor iedere aansprakelijkheid uit.

 

3.3 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door de Oven Aan, Kom Eraan Vestiging is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

 

Artikel 4 Algemeen – gebruik Website

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Website, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van Besteldiensten gebruik te maken moet de Gebruiker van de Website eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.

 

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en Oven Aan, Kom Eraan, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Website en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

 

4.3 Oven Aan, Kom Eraan is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de Oven Aan, Kom Eraan en de Afnemer en/of Gebruiker zijn overeengekomen.

 

4.5 Oven Aan, Kom Eraan wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.

 

4.6  Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Oven Aan, Kom Eraan zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer in eerste instantie rechtstreeks bij de Oven Aan, Kom Eraan Vestiging te worden geplaatst. Mocht de afhandeling van de klacht door de Vestiging onvoldoende zijn, dan kan de Afnemer zijn klacht indienen bij Oven Aan, Kom Eraan, via het email-adres help@ovenaan.nl. Oven Aan, Kom Eraan zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de betreffende Vestiging en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.

 

Artikel 6 De Website

6.1. Oven Aan, Kom Eraan heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg sa-mengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Oven Aan, Kom Eraan niet:

 

–    dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,

 

–    dat de Website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en  andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,

 

–    dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

 

6.2 Oven Aan, Kom Eraan is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Website permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en wachtwoord van de Gebruiker te deactiveren.

 

6.3 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Oven Aan, Kom Eraan heeft geen zeggenschap over deze websites. Oven Aan, Kom Eraan is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Gebruiker van de Website.

 

 

Artikel 7 Wachtwoord en Account

7.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn  Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website  wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

 

7.2 De Gebruiker vrijwaart Oven Aan, Kom Eraan volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Wachtwoord en het  Account van de Website wordt gemaakt.

 

7.3 Oven Aan, Kom Eraan is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Besteldienst(en) en/of Website.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Oven Aan, Kom Eraan, haar licentiegevers of door Oven Aan, Kom Eraan ingeschakelde derden.

 

8.2 De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

 

8.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan, zonder vooraf-gaande schriftelijke toestemming van Oven Aan, Kom Eraan, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, ver-zenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

 

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient Oven Aan, Kom Eraan persoonsgegevens te verzamelen.9.Op de website is een De Privacy Statement opgenomen waarin  in-formatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere  gegevens die via de Website worden verzameld en verspreid.

 

9.2 Om de Website efficiënter te laten functioneren maakt Oven Aan, Kom Eraan gebruik van zogenaamde cookies.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid Oven Aan, Kom Eraan

10.1 De totale aansprakelijkheid van Oven Aan, Kom Eraan, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 25- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–    de kosten die je hebt moeten maken om de tekortkoming van Oven Aan, Kom Eraan te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Oven Aan, Kom Eraan wel aan de Overeenkomst beantwoordt;

–      redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

 

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Oven Aan, Kom Eraan voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uit-gesloten.

 

10.4 Oven Aan, Kom Eraan is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Website en/of de Besteldienst(en)..

 

10.5 Oven Aan, Kom Eraan is nimmer aansprakelijk voor een allergische reactie die kan optreden na het consumeren van de producten van Oven Aan, Kom Eraan.

 

10.6 Oven Aan, Kom Eraan is nimmer aansprakelijk voor het verkeerd bereiden van de producten of het gebruik van onduidelijk materiaal.

 

10.7 Oven Aan, Kom Eraan is nimmer aansprakelijk voor schade aan keukenapparatuur, keuken, of woning bij het verwarmen van de producten van Oven Aan, Kom Eraan.

 

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.